LỌC SẠCH VI KHUẨN

CHUẨN NƯỚC ĐẦU RA

Nước không thể lọc bằng mắt thường. Nước phải lọc bằng Daikiosan.